Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Щодо ввезення та оподаткування медичного обладнання

опубліковано 09 червня 2016 о 15:05

В своїй діяльності органи ДФС керуються Конституцією України, Митним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Державної фіскальної служби України (далі – ДФС), іншими актами законодавства України.

Терміни і поняття у цьому листі вживаються в значеннях, наведених у Митному кодексі України (Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI із змінами і доповненнями, далі – Кодекс) та інших нормативно-правових актах, які регулюють дане питання.

Згідно із нормами статті 69 Кодексу товари при їх декларуванні підлягають класифікації, тобто у відношенні товарів визначаються коди відповідно до класифікаційних групувань, зазначених в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД).

Органи доходів і зборів здійснюють контроль правильності класифікації товарів, поданих до митного оформлення, згідно з УКТ ЗЕД. У разі виявлення під час митного оформлення товарів або після нього порушення правил класифікації товарів орган доходів і зборів має право самостійно класифікувати такі товари.

Загальні положення щодо умов та порядку переміщення і пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України визначені Главою 27 Кодексу. Зокрема, статтею 197 цієї глави визначено, що у випадках, передбачених законом, на окремі товари можуть запроваджуватися обмеження у разі їх переміщення через митний кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України здійснюється на підставі дозволів уповноважених органів державної влади, що виконують відповідні контрольні функції.

Переліки товарів із зазначенням кодів згідно з УКТЗЕД, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 436.

Відповідно до вимог статті 319 Кодексу товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю, можуть підлягати державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному та радіологічному контролю.

Вичерпні переліки товарів (з описом та кодом згідно з УКТ ЗЕД), що підлягають державному контролю (у тому числі в формі попереднього документального контролю) у разі переміщення через митний кордон України, а також Порядок здійснення попереднього документального контролю затверджено Постановами Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1030 "Деякі питання здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України" та № 1031 "Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України".

Відповідно до Порядку здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1030,  для здійснення попереднього документального контролю товарів перевізник або експедитор чи уповноважена особа надає посадовій особі митного органу документи та/або відомості, необхідні для здійснення відповідного виду державного контролю.

Вичерпний перелік документів та відомостей, необхідних для митного контролю, які декларант, уповноважена ним особа або перевізник залежно від виду транспорту, яким здійснюється перевезення товарів, надають органу доходів і зборів в паперовій або електронній формі під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України та під час декларування товарів, визначений статтею 335 Кодексу.

При цьому слід зазначити, що частиною третьою статті 69 та частиною першою статті 327 Кодексу встановлено, що:

на вимогу посадової особи органу доходів і зборів декларант або уповноважена ним особа зобов’язані надати усі наявні відомості, необхідні для підтвердження заявлених ними кодів товарів, поданих до митного оформлення, а також зразки таких товарів та/або техніко-технологічну документацію на них;

у разі потреби для участі у здійсненні митного контролю можуть залучатися спеціалісти та експерти.

Вимоги щодо місця здійснення митного оформлення товарів законодавчо визначені статтею 247 Кодексу.

Обов’язковою умовою здійснення імпортно-експортних операцій є перебування особи, яка здійснює операції з товарами, у відповідному реєстрі. Централізований облік осіб, які здійснюють операції з товарами (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) відповідно до статті 455 Кодексу веде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами, проводиться одноразово у відповідному підрозділі будь-якої митниці у Порядку, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 15.06.2015 № 552.

При ввезенні медичних виробів на митну територію України у митному режимі імпорту (випуск для вільного обігу) ввізне мито сплачується на загальних підставах згідно із ч. 1 ст. 286 Кодексу за ставками, встановленими Законом України від 19.09.2013 № 584-VІІ "Про Митний тариф України".

Відповідно до підпункту "в" пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України (ВР України, від 02.12.2010,  № 2755-VI "Податковий кодекс України", далі – Податковий кодекс) встановлено ставку податку на додану вартість в розмірі 7 відсотків від бази оподаткування по операціях з:

- постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

- постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Перелік медичних виробів (з описом та кодом згідно з УКТ ЗЕД), операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків, встановлено Постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 410.

Водночас, згідно з пунктом 38 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу, тимчасово, до 31.03.2019, від оподаткування ПДВ звільняються:

- операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, та операції з першого постачання таких лікарських засобів, медичних виробів на митній території України;

- операції з першого постачання виробником на митній території України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності;

- операції з постачання (передачі) лікарських засобів та медичних виробів, що були ввезені та/або поставлені на митній території України відповідно до цього пункту, у системі охорони здоров’я від центрального органу виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та/або від державних підприємств, створених за наказом цього центрального органу виконавчої влади, до кінцевого споживача (пацієнта) у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.

Звільнення від оподаткування ПДВ, передбачене цим пунктом, застосовується, якщо ввезення та/або постачання здійснюється на підставі договорів із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, перелік яких визначений Законом України "Про здійснення державних закупівель", укладених на виконання угод між центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та відповідною спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлі, у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.

У разі порушення цільового використання лікарських засобів та медичних виробів, що ввозяться на митну територію України та/або постачаються на митній території України відповідно до цього пункту, платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму ПДВ, що мала бути сплачена в момент ввезення (нарахована в момент постачання) таких лікарських засобів та медичних виробів, а також несе відповідальність відповідно до законодавства.

Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, та порядок ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування ПДВ відповідно до цього пункту, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Крім того, статтею 247 Кодексу встановлено, що за виконання митних формальностей контролюючими органами поза місцем розташування контролюючих органів або поза робочим часом, установленим для них, із заінтересованих осіб справляється плата у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України. Розміри такої плати затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 93 "Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів".

Медичне обладнання для проведення ультразвукової діагностики класифікується за кодом 9018120000 згідно з УКТЗЕД. Інформація про ставки митних платежів, які підлягають сплаті при поміщенні вищезазначеного товару в митний режим імпорту (випуск для вільного обігу), станом на 27.05.2016 наведена в таблиці.

Вид

Ставка

Підстава

Ввізне мито

0%

Діє з 01.01.2014р., Закон від 19.09.2013 № 584-VII "Про Митний тариф України"

ПДВ

20 %

Діє з 01.01.2011р., Закон від 02.12.2010 № 2755-VI "Податковий Кодекс України"

Згідно з Переліком товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1031, вищезазначений товар при ввезенні на митну територію України підлягає радіологічному контролю в пункті пропуску та санітарно-епідеміологічному контролю в митниці призначення.

Додатково повідомляємо, що база запитань-відповідей та нормативних документів, а також інша інформація, пов’язана з діяльністю Державної фіскальної служби України та його територіальних органів реалізована у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, розміщеному в мережі Інтернет за адресою http://zir.sfs.gov.ua.