Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Положення про Громадську раду при ГУ ДПС в Івано-Франківській області

опубліковано 21 грудня 2019 о 09:57

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

 В.о.начальника 

ГУ ДПС в Івано-Франківській  області         

 

_______________  Юрій ЯКИМИШИН     

 17 грудня 2019 р.

                           

«СХВАЛЕНО»

 Рішенням зборів

Громадської ради

 

Протокол   № 1

 від 17 грудня 2019 р.

 

 

      П О Л О Ж Е Н Н Я

про Громадську раду при Головному управлінні  

ДПС в Івано-Франківській області


Розділ І.   ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська рада при Головному управлінні  ДПС в  Івано-Франківській області (далі – Громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у реалізації ГУ ДПС в Івано-Франківській області державної політики у сферах, визначених Положенням про ГУ ДПС, затвердженим наказом ДПС України від 27.03.2017 року № 202.

1.2. У  своїй  діяльності  Громадська рада  керується  Конституцією та законами України,  указами Президента України  і  постановами  Верховної Ради України,  прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

1.3. Положення про Громадську раду, а також зміни і доповнення до нього  розробляється громадською радою та затверджується ГУ ДПС в Івано-Франківській області.

1.4. Повноваження Громадської ради починаються з моменту видання наказу ГУ ДПС про затвердження персонального складу Громадської ради та закінчуються через два календарні роки.

Повноваження Громадської ради можуть бути припинені достроково у порядку та на підставах, визначених законодавством.

1.5. Положення про Громадську раду оприлюднюється на офіційному  порталі  територіальних органів  ДПС в  Івано-Франківській  області  протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

 Розділ ІІ. Основні завдання  Громадської   ради

2.1.  Основними   завданнями   Громадської  ради   є:

2.1.1. сприяння реалізації  громадянами  конституційного  права   на   участь   в   управлінні   державними  справами;

2.1.2.  здійснення громадського контролю за діяльністю ГУ ДПС  в області;

2.1.3.  сприяння  врахуванню  ГУ ДПС в області  громадської  думки під час реалізації державної політики у сфері діяльності ГУ ДПС.

Розділ ІІІ. Повноваження Громадської ради

3.1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1.  готує та подає ГУ ДПС в області пропозиції:

- до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

- з питань, стосовно яких ГУ ДПС проводить консультації з громадськістю;

- щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері діяльності ГУ ДПС, удосконалення роботи ДПС в області;

3.1.2. збирає, узагальнює та подає ГУ ДПС в області пропозиції інститутів громадянського суспільства стосовно вирішення питань, що мають важливе суспільне значення;

3.1.3.  проводить   відповідно   до   вимог законодавства   громадську   експертизу  діяльності ГУ ДПС та  громадську  антикорупційну  експертизу  проектів  нормативно - правових  актів;

3.1.4.  здійснює громадський контроль за врахуванням ГУ ДПС пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

3.1.5. організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань у сфері діяльності ГУ ДПС;

3.1.6. співпрацює з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, громадськими радами;

3.1.7. інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті  рішення та їх виконання на  офіційному  порталі  територіальних органів  ДПС в  Івано-Франківській  області  та  в  інший  прийнятний  спосіб,   готує щорічний звіт про свою діяльність;

3.1.8. здійснює інші дії та вживає заходів для виконання покладених на неї завдань відповідно до законодавства.

3.2.  Громадська рада має право:

3.2.1.  утворювати робочі органи:

- постійні (правління, секретаріат, комітети),

- тимчасові (комісії, експертні групи тощо);

3.2.2. проводити засідання Громадської ради та її робочих органів;

3.2.3. вносити пропозиції щодо внесення змін до персонального складу Громадської ради та її робочих органів;

3.2.4. залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за їх згодою);

3.2.5. запрошувати на засідання керівника ГУ ДПС, його заступників, керівників та фахівців структурних підрозділів ДПС з питань, віднесених до їх компетенції;

3.2.6. організовувати та проводити семінари, засідання круглого столу та інші заходи;

3.2.7. проводити спільні засідання з Громадськими радами при інших центральних органах виконавчої влади;

3.2.8. отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

3.2.9. отримувати від ГУ ДПС проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

3.2.10.  розглядати, узагальнювати та аналізувати звернення, що надходять до Громадської ради.

Розділ IV. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

4.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об'єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об'єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об'єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства) зі статусом юридичної особи, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території Івано-Франківської області.

4.2. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність пов'язану з  економічною, юридичною, податковою, митною сферами або міжнародною діяльністю у вищевказаних сферах, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

4.3. Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

4.4. До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

4.5. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства та може переглядатися не частіше ніж двічі на рік.

4.6. Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

4.7. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

4.8. Членство в громадській раді є індивідуальним.

4.9. Для формування складу Громадської ради ГУ ДПС в області не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі - ініціативна група). Якщо при ГУ ДПС в області вже утворена Громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи ГУ ДПС в області затверджує з урахуванням пропозицій діючої Громадської ради. До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі Громадської ради, представники ГУ ДПС в області. Персональний склад ініціативної групи ГУ ДПС в області оприлюднює на своєму офіційному порталі протягом п'яти робочих днів з дня її утворення.

4.10. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів ГУ ДПС в області в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному порталі підготовлене ініціативною групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

4.11. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

фото делегованого представника інституту громадянського суспільства.

4.12. Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

4.13. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення;

не усунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у строк, визначений абзацом другим пункту 12 розділу IV цього Положення;

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктами 4.1 - 4.4 цього Положення;

недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з ГУ ДПС, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному порталі територіальних органів ДПС в Івано-Франківській області.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Громадської ради.

4.13. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається ГУ ДПС в області. ГУ ДПС в області оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному порталі протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

4.14. ГУ ДПС в області на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному порталі протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Розділ V. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1. На першому засіданні Громадської ради обираються голова, заступники голови та секретар Громадської ради, визначається її структура.

5.2.  Голова Громадської ради обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

5.3. Кандидатура на посаду голови громадської ради може бути запропонована:

 будь-яким її членом як в усній, так і у письмовій формі;

 шляхом самовисування.

5.4. Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу ГУ ДПС в області.

Головою Громадської ради не може бути обрано особу, яка вже очолює іншу Громадську раду, утворену відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

5.5. Голова Громадської ради обирається на строк дії Громадської ради.

5.6. Голова Громадської ради:

- організовує діяльність Громадської ради;

- організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення, підписує протоколи засідань Громадської ради;

- скликає засідання Президії, головує на під час таких засідань;

- підписує документи від імені Громадської ради;

- звітує про діяльність Громадської ради;

- представляє Громадську раду у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

- може брати участь у засіданнях Колегії ГУ ДПС в області;

- може делегувати  частину повноважень заступникам.

5.7.Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі:

- подання особисто заяви;

- припинення його членства у громадській раді;

- закінчення строку повноважень, встановленого підпунктом 6.3 Положення;

- ініціювання членами Громадської ради (у кількості не менше ніж 10 відсотків складу, визначеного установчими зборами), дострокового припинення повноважень голови Громадської ради, за погодженням Президії.

5.8. У разі припинення повноважень голови Громадської ради до обрання нового голови його обов'язки виконує визначений рішенням Громадської ради заступник голови Громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

5.9. Голова Громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

5.10. Заступник (заступники) Громадської ради:

- виконує обов’язки голови Громадської ради у разі його відсутності. У разі наявності більш ніж одного заступника обов’язки та повноваження голови виконує один із заступників за дорученням голови чи за рішенням Громадської ради;

- бере (беруть) участь в роботі Президії Громадської ради та роботі інших постійних та тимчасових робочих органів Громадської ради;

- виконує (виконують) інші функції, покладені на нього (них) Громадською радою та розпорядженням голови Громадської ради.

5.11. Громадська рада має виконавчий орган, яким є Президія.

5.11.1. До складу Президії Громадської ради входять голова Громадської ради, його заступник (заступники), голови робочих комісій.

5.11.2. Очолює Президію Громадської ради голова Громадської ради.

5.11.3. Президія Громадської ради готує та організовує засідання Громадської ради, виконує рішення та доручення Громадської ради, звітує про свою діяльність.

Президія Громадської ради вирішує стратегічні, поточні та невідкладні питання, організує та координує роботу Громадської ради між засіданнями.

5.11.4. Засідання Президії скликаються головою Громадської ради за необхідності або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Президії, про що секретарем оголошується не пізніше ніж за дві доби.

5.11.5. Президія має такі повноваження:

- вирішує поточні питання Громадської ради, крім тих, що належать до виключної компетенції Громадської ради;

- формує та затверджує порядок денний засідань Громадської ради;

- організовує виконання рішень діяльності Громадської ради;

- розглядає висновки, звіти та звернення голів робочих комісій Громадської ради, затверджує їх рішення та документи;

- збирає пропозиції членів Громадської ради щодо формування Плану діяльності та Порядку денного, а також з інших питань, які виносяться на розгляд Громадської ради;

- здійснює підготовку засідань Громадської ради та Президії, а також документальне забезпечення засідань Громадської ради та Президії;

- збирає інформацію про стан виконання рішень Громадської ради;

- визначає та делегує осіб, які представляють Громадську раду у взаємовідносинах з територіальними державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, для розгляду та вирішення конкретних питань;

- ініціює припинення членства в громадській раді за підставами, визначеними Положенням;

- приймає рішення про залучення експертів до роботи Громадської ради, комітетів та тимчасових робочих органів.

5.11.6. На засіданнях Президії головує голова Громадської ради.

5.11.7. За відсутності голови Громадської ради або за його дорученням на засіданні головує один із заступників голови Громадської ради.

5.11.8. На засіданні Президії можуть розглядатися питання, не внесені до порядку денного, якщо за їх включення проголосує більше половини присутніх членів Президії.

5.11.9. Рішення Президії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів з числа присутніх особисто або за довіреністю. Кожен член Президії має один голос. У разі неможливості взяття участі у засіданні, член Президії може делегувати право голосу на підставі довіреності іншому члену Президії.

При рівному розподілі голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Президії.

5.12. За рішенням Громадської ради обирається секретар Громадської ради, що забезпечує організаційну та інформаційну діяльність Громадської ради.

На секретаря Громадської ради покладаються обов’язки:

- збір пропозицій членів Громадської ради з питань формування Плану її діяльності;

- підготовка засідань Громадської ради та її Президії;

- ведення, оформлення та розсилка протоколів засідань Громадської ради;

- збір інформації щодо стану виконання рішень Громадської ради;

- організація документообігу у діяльності Громадської ради, в т.ч. реєстрації вихідної та вхідної кореспонденції Громадської ради;

- супровід інформаційних матеріалів (обов’язкових для оприлюднення) щодо діяльності Громадської ради для їх розміщення на офіційному порталі територіальних органів ДПС області;

- взаємозв’язок з структурними підрозділами ГУ ДПС за дорученням голови Громадської ради.  

5.13. Функції секретаря Громадської ради може виконувати працівник відділу комунікацій ГУ ДПС в області, який не є членом Громадської ради.

5.14. Секретар Громадської ради може брати участь у роботі постійних чи тимчасових робочих органів Громадської ради. У разі відсутності секретаря, його обов’язки виконує працівник, який його заміщає згідно посадової інструкції.

5.15. Громадська рада з метою виконання своїх завдань та здійснення функцій затверджує план роботи на календарний рік.

На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участю представників ГУ ДПС  в області в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

5.16. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Дата, час та місце проведення чергового засідання Громадської ради може бути змінена у разі необхідності за відповідним рішенням Президії Громадської ради.

5.17. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою:

- голови Громадської ради,

- керівника ГУ ДПС  в області;

- 1/3 загального складу членів Громадської ради;

- Президії Громадської ради.

5.18. Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі позачергових, кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку та забезпечує оприлюднення відповідного повідомлення на офіційному порталі територіальних органів ДПС в області.

5.19. Позачергове засідання Громадської ради проводиться не пізніше ніж у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до норм цього Положення, або після дня прийняття відповідного рішення Президії Громадської ради. У разі ініціювання позачергового засідання Громадської ради членами Громадської ради (не менше 1/3 загального складу) та ДПС, рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється Президією Громадської ради впродовж трьох днів з дати отримання вимоги про його скликання.

5.20. Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів від загального складу.

5.21. Засідання Громадської ради проводяться відкрито, в них можуть брати участь:

- представники ГУ ДПС;

- фахівці, запрошені як експерти з окремих питань, що розглядаються Президією за поданням комітетів;

- представники суб’єктів господарювання, непідприємницьких установ та організацій, чиї звернення розглядаються на засіданні Громадської ради;

- інші особи за запрошенням голови Громадської ради або Президії.

Залучення експертів відбувається на підставі рішення Президії за поданням голів постійних та  тимчасових робочих органів або голови Громадської ради.

5.22. Право дорадчого голосу має керівник ГУ ДПС, його заступник або інший уповноважений представник ГУ ДПС.

5.23. Експерти та інші особи, залучені до роботи Громадської ради, робочих комісій не беруть участі у голосуванні.

5.24. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.25. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду ГУ ДПС  в області.

5.26. Рішення Громадської ради оформлюється у вигляді Протоколу засідання Громадської ради та підписується головуючим і секретарем.

5.27. Установчі документи, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради в обов'язковому порядку розміщуються на офіційному порталі ГУ ДПС  в області в рубриці «Громадська рада».

5.28. З метою забезпечення якісного виконання завдань Громадської ради, використання можливостей інститутів громадянського суспільства і фахівців, попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд Громадської ради, а також здійснення громадської експертизи проектів нормативно-правових актів і чинних нормативно-правових актів у складі Громадської ради утворюються робочі органи (комітети, комісії, групи тощо).

5.28.1. Перелік та назви робочих органів затверджуються рішенням Громадської ради.

5.28.2. Громадська рада формує постійно діючі робочі органи – робочі комісії відповідно до напрямів роботи.

Створення Робочої комісії відбувається за умови подання до Громадської ради заяв від членів Громадської ради – не менше 20 відсотків загального кількісного складу Громадської ради на момент прийняття відповідного рішення Громадської ради.

Зарахування до складу відповідного робочого органу здійснюється на підставі особистої письмової заяви, поданої на ім’я голови Громадської ради, із зазначенням назви робочого органу, до складу якого член Громадської ради бажає бути зарахованим.

Окремим рішенням Громадської ради чи Президії до складу таких постійних та/або тимчасових робочих органів з правом дорадчого голосу можуть бути включені представники ГУ ДПС в області (за згодою).

5.28.3. Основною формою роботи постійних та тимчасових робочих органів, експертних груп є засідання, що проводяться у разі потреби.

5.29. До повноважень Робочої комісії входить:

- вирішення поточних питань, що належать до напряму роботи Робочої комісії;

- ініціювання та організація публічних заходів, що належать до напряму роботи Робочої комісії;

- взаємодія із структурними підрозділами ГУ ДПС в області з питань, що розглядаються на засіданнях Робочої комісії;

- розгляд пропозицій та звернень платників, громадян, громадських організацій та інших об’єднань і установ, членів Громадської ради;

- збір та підготовка пропозицій членів Робочої комісії до проектів нормативно-правових актів, норм чинного законодавства, узагальнюючих консультацій;

- підготовка звернень, запитів, листів, експертних висновків;

- ініціювання припинення членства в громадській раді члена Громадської ради, який входить до складу Робочої комісії, у разі його (або його довіреної особи) систематичної (більше ніж два рази поспіль) відсутності на засіданнях Робочої комісії;

- виключення члена Робочої комісії зі складу Робочої комісії у разі його (або його довіреної особи) систематичної (більше ніж два рази підряд) відсутності на засіданнях Робочої комісії;

- інші повноваження, що належать до напряму діяльності Робочої комісії.

5.30. Робоча комісія має право:

- створювати у своєму складі підкомітети, комісії, експертні та робочі групи;

- запрошувати на свої засідання експертів, залучених до роботи Робочої комісії, та представників суб’єктів господарювання, непідприємницьких установ та організацій, чиї запити розглядаються та/або в якості експертів з окремих питань;

- здійснювати інші дії у межах повноважень.

5.31. Робочу комісію очолює голова, який обирається з числа членів Громадської ради, які входять до цієї Робочої комісії.

Члени Робочої комісії можуть обирати заступника голови комісії з числа членів Громадської ради, які входять до складу цього органу. Заступник виконує обов’язки голови Робочої комісії за умови покладення на нього таких обов’язків головою Робочої комісії.

5.32. До повноважень голови Робочої комісії входить:

- підготовка засідань Робочої комісії та інших публічних заходів за напрямами роботи Робочої комісії;

- підписання документів від імені Робочої комісії;

- звернення до Президії щодо затвердження Президією або Громадською радою рішень комітетів та документів, розроблених на їх виконання, якщо такі рішення та/або документи направляються на ім’я начальника ГУ ДПС в області або до інших центральних органів виконавчої влади;

- ініціювання проведення засідання Громадської ради, створення тимчасових робочих органів Громадської ради;

- інші повноваження, що виконуються за дорученням голови Громадської ради, за рішенням Громадської ради або за рішенням Президії.

5.33. Рішення Робочої комісії Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні.

При рівному розподілі голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Робочої комісії.

Засідання Робочої комісії проводяться відкрито.

Розділ VІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА

6.1. Члени Громадської ради мають право:

- вносити пропозиції та брати участь в обговоренні питань на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

- інформувати Громадську раду про свою діяльність;

- брати участь у голосуванні на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є;

- вносити пропозиції до порядку денного засідання Громадської ради;

- входити до складу двох або більше робочих органів Громадської ради одночасно;

- ініціювати залучення фахівців ГУ ДПС в області та інших експертів і консультантів для участі у засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

- у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати письмово власну думку, яка за вимогою вноситься до протоколу засідання Громадської ради або її робочих органів;

- доступу в установленому порядку до приміщень ГУ ДПС в області;

- делегувати право голосу іншому члену Громадської ради або іншому представнику інституту громадянського суспільства, який він представляє, за наявності довіреності, засвідченої у встановленому законодавством порядку.

- звертатися із запитами до голови Громадської ради, Президії Громадської ради з питань, що пов’язані з її діяльністю, і отримувати відповідь;

- ініціювати проведення засідання Громадської ради та інших робочих органів Громадської ради.

6.2. Одна особа може представляти інтереси не більше одного члена Громадської ради.

6.3. Члени Громадської ради зобов’язані:

- брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членами яких вони є;

- входити до складу щонайменше однієї Робочої комісії Громадської ради;

- дотримуватися вимог цього Положення;

- брати участь в обговоренні, наданні пропозицій та прийнятті рішень Громадської ради та її робочих органів, членами яких вони є.

- організовувати обговорення проектів нормативно-правових актів, пропозицій громадськості, які опрацьовуються Громадською радою з членами інституту громадянського суспільства, яких вони представляють в громадській раді, формувати узагальнену позицію (Громадську думку) щодо пропозицій громадськості.

6.4. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

- систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази поспіль);

- подання членом Громадської ради відповідної заяви;

- письмового повідомлення за підписом керівника інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

- неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

- обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;

- смерті члена Громадської ради.

6.5. У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

6.6. У разі необхідності, інститут громадянського суспільства може здійснити заміну свого представника у складі Громадської ради.  

Таке рішення приймається під час засідання Громадської ради на підставі поданої інститутом громадянського суспільства заяви та документів, передбачених підпунктом 4.11 Положення, а також складеної у довільній формі заяви делегованого представника інституту громадянського суспільства про взяття участі у роботі Громадської ради.

6.7. Зміни у складі Громадської ради затверджуються наказом ГУ ДПС в області, на підставі протоколу засідання Громадської ради. ГУ ДПС в області оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному порталі протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

У разі зменшення кількості членів Громадської ради на підставі припинення членства, кворум встановлюється із розрахунку кількості членів, що залишилися у її складі.

6.8. Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, ГУ ДПС в області вживає заходів для доукомплектування складу Громадської ради в порядку, встановленому цим Положенням для формування складу Громадської ради.

Розділ VІІ. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

7.1. Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:

- не проведення засідання Громадської ради протягом двох кварталів;

- не виконання Громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

- прийняття відповідного рішення на її засіданні;

- реорганізація або ліквідація ГУ ДПС.

7.2. Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється наказом ГУ ДПС.

7.3.У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим-четвертим пункту 7.1 розділу VІІ цього Положення, ГУ ДПС утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 4.9 розділу 4 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.

Розділ VІІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

8.1. Створення умов для роботи Громадської ради та проведення її засідань здійснює ГУ ДПС в області.

8.2. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

 

Голова  Громадської  ради                      Ігор ВІНТОНЮК